Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879
StartDlaczego my?OfertaO nasTechnologiaKontakt

Najbardziej Ci do twarzy

z uśmiechem

Leanardo Da Vinci

Przywracamy

pewność siebie

Pra­wi­dłowa higiena

kluczowa w pro­fi­lak­tyce

DLACZEGO MY?

Wieloletnie doświadczenie

Dzięki nowym technologiom i materiałom możemy zaproponować fantastyczne rozwiązania, które przywrócą piękny i zdrowy uśmiech a wraz z nim pewność siebie i doskonałe samopoczucie. Uwielbiamy zawód, który wykonujemy a naszą ambicją jest aby każdy mógł opuścić nasz gabinet uśmiechnięty.

Aby spro­stać wyma­ga­niom pacjen­tów nie­ustan­nie podno­simy swoje kwa­li­fi­ka­cje uczest­ni­cząc w licz­nych kur­sach medycz­nych i kon­fe­ren­cjach krajo­wych i zagra­nicz­nych oraz inwe­stu­jemy w nowo­cze­sne wypo­sa­że­nie. W naszym gabi­ne­cie dys­po­nu­jemy już od 2008 roku radio­wi­zjo­gar­fią cyfrową, mikro­sko­pem oraz jako pierwsi w powie­cie zaku­pi­li­śmy apa­rat do zdjęć pan­to­mo­gra­ficz­nych i rów­nież jako pierwsi w oko­licy doła­czy­li­śmy do elity gabi­ne­tów dys­po­nu­ją­cych tomo­gr­fią stoż­kową (CBCT) nie­zbędną do pra­wi­ło­wego prze­pro­adze­nia lecze­nia. Ser­decz­nie zapra­szamy!

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Poznaj naszą ofertę

Ortodoncja dzieci, młodzieży i dorosłych

Implanty

Protetyka

Endodoncja
w tym leczenie kanałowe pod mikroskopem

Stomatologia estetyczna

Periodontologia

Profilaktyka i higiena jamy ustnej

Fizjoterapia

Logopedia

O NAS

Stomatologia jest naszą pasją

W 2004 roku ukoń­czy­li­śmy kie­ru­nek lekar­sko­-den­ty­styczny na Aka­de­mii Medycz­nej w Pozna­niu. Mło­dzi i pełni entu­zja­zmu roz­po­czę­li­śmy swoją pracę w poznań­skich gabine­tach, póź­niej Prze­mek – dumny pozna­niak, dał się namó­wić na prze­pro­wadzkę na Pałuki, do Kcyni, skąd pocho­dzę ja - Anna.

Zaczę­li­śmy od pracy w Żni­nie, w przy­chodni EPOKA pod kie­row­nic­twem peł­nego zapału do nowo­cze­snej pracy dr Chod­kie­wi­cza. Intry­go­wały nas nowe tech­no­lo­gie w medy­cy­nie, chęć roz­wią­zy­wa­nia trud­nych kli­nicz­nie przy­pad­ków oraz piękno. Piękno zawodu leka­rza, piękno uśmie­chu, piękno syme­trii, piękno twa­rzy. To w jego poszu­ki­wa­niu, w poszu­ki­wa­niu pięk­nego uśmie­chu pasu­ją­cego do twa­rzy, posta­no­wi­łam roz­wi­jać swoje umie­jęt­no­ści. Skon­cen­tro­wa­łam się więc na orto­don­cji, uczest­ni­cząc w licz­nych kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kur­sach i kon­gre­sach. Przemka owa fascy­na­cja pięk­nem zapro­wa­dziła z powro­tem do Pozna­nia gdzie pod okiem wybi­tych spe­cja­li­stów kształ­cił się w dzie­dzi­nie pro­te­tyki i implan­to­lo­gii.

Do dziś uczest­ni­czy w kur­sach z tych dzie­dzin by stale podwyż­szać swoje kwa­li­fi­ka­cje. Tech­no­lo­gie, kursy oraz zawód który jest naszą pasją zmo­ty­wo­wały nas do zbu­do­wa­nia wła­snego gabi­netu w Kcyni, nie rezy­gnu­jąc jed­no­cze­śnie ze współ­pracy z zespo­łem leka­rzy w EPOCE. Wyko­rzy­stu­jąc wza­jem­nie wie­dzę pró­bu­jemy na co dzień roz­wi­kłać sto­ma­to­lo­giczne puz­zle by przy­wró­cić naszym pacjen­tom radość uśmie­chu.

Zda­jemy sobie sprawę z ogromu wie­dzy jaki posia­damy ale rów­nież z tego ile w tym zakre­sie jesz­cze przed nami. Dla­tego podzie­li­li­śmy się kompetencjami. Orto­don­cja to domena Anny a Prze­mek zaj­muje się u nas pro­te­tyką i implan­to­lo­gią.

Pry­wat­nie jeste­śmy rodzi­cami trójki weso­łych dzieci : Dorotki, Bogu­sia i Tomka. Wolny czas lubimy spę­dzać w ruchu - podró­żu­jąc lub odpo­czy­wa­jąc na łonie natury.

LEKARZ STOMATOLOG

Anna Grewling-Chełkowska

LEKARZ STOMATOLOG

Przemysław Chełkowski

KONTAKT

Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek: 10:00 – 18:00
wtorek: 10:00 – 18:00
środa: 9:30 – 19:00
czwartek: 10:00 – 18:00
piątek: 9:30 – 19:00

POTRZEBUJESZ FACHOWEJ POMOCY?

Napisz do nas!

© 2021 Chełkowscy stomatologia – Wszelkie prawa zastrzeżone