Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879
StartDlaczego my?OfertaO nasTechnologiaKontakt

Technologia

Dzięki nowym technologiom i materiałom możemy zaproponować rozwiązania, które przywrócą piękny i zdrowy uśmiech a wraz z nim pewność siebie i doskonałe samopoczucie.

Macie Państwo możliwość skorzystania z leczenia na wysokim poziomie bez konieczności wyjazdu w tym celu do Bydgoszczy czy Poznania.

RENTGEN Z RADJOWIZJO­GRAFIĄ

Nie­zbędny w nowo­cze­snej sto­ma­to­lo­gii apa­rat RTG sku­tecz­nie wspo­maga pra­wi­dłową dia­gno­stykę i prze­bieg lecze­nia. Dzięki cyfro­wym zdję­ciom moż­liwa jest reduk­cja dawki pro­mie­nio­wa­nia do 90 % w porów­na­niu z dawką potrzebną do zro­bie­nia kla­sycz­nego małego zdję­cia RTG. Uży­wana przez nas radio­wi­zjo­gra­fia firmy Kodak posiada naj­wyż­szą dostępną obec­nie na rynku roz­dziel­czość umoż­liwającą dokłądną ocenę zdję­cia.

ENDOMETR

Jest to urzą­dze­nie bez któ­rego obec­nie nie jest moż­liwe pra­wi­dłowe lecze­nie kana­łowe. Służy ono do pomiaru dłu­go­ści kanału i jest zna­ko­mi­tym uzu­peł­nie­niem zdję­cia RTG, które rów­nież jest nie­zbędne do prze­pro­wa­dze­nia lecze­nie endo­don­tycz­nego. Dzięki kolo­ro­wej wizu­ali­za­cji poka­zuje na żywo, pre­cy­cyj­nie, ruch narzę­dzia w oko­licy wierz­chołka korze­nia.

MIKROSKOP ZABIEGOWY

Mikro­skop zabie­gowy umoż­li­wia lecze­nie według naj­wyż­szych i naj­no­wo­cze­śniej­szych świa­to­wych stan­dar­dów i pozwala w pełni wyko­rzy­stać zalety nowych narzę­dzi, mate­ria­łów i urzą­dzeń uży­tych do lecze­nia. Naj­czę­ściej uży­wany pod­czas lecze­nia kana­ło­wego i zabie­gów mikro­chi­rur­gicz­nych. Dzięki wyko­rzy­sta­niu powięk­sze­nia moż­liwe jest lecze­nie zębów, które sto­su­jąc tra­dy­cyjne metody, wcze­śniej kwa­li­fi­ko­wano do usu­nię­cia.

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE

Quick­sle­eper jest urzą­dze­niem słu­żą­cym do wyko­ny­wa­nia miej­sco­wych znie­czu­leń sto­ma­to­lo­gicz­nych, w kto­rym pro­ces poda­wa­nia ane­ste­tyku jest kon­tro­lo­wany przez mikropro­cesorowy sys­tem ste­ru­jący pręd­ko­ścią i ciśnie­niem poda­wa­nego środka. Zmniej­sza się dzięki temu, w spo­sób zna­czący, dys­kom­fort pod­czas wyko­ny­wa­nia znie­czu­le­nia, a dzięki moż­li­wo­ści wyko­ny­wa­nia tzw. znie­czu­leń trans­kor­ty­kal­nych efekt znie­czu­le­nia jest pew­niej­szy w porów­na­niu do metod tra­dy­cyj­nych.

KONTAKT

Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek: 10:00 – 18:00
wtorek: 10:00 – 18:00
środa: 9:30 – 19:00
czwartek: 10:00 – 18:00
piątek: 9:30 – 19:00

POTRZEBUJESZ FACHOWEJ POMOCY?

Napisz do nas!

© 2021 Chełkowscy stomatologia – Wszelkie prawa zastrzeżone