Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879
StartDlaczego my?OfertaO nasTechnologiaKontakt
Oferta

OFERTA

RTG-3D tomografia komputerowa

W myśl zasady wypowiedzianej przez prof. Kima: „można leczyć tylko to co widać”, prawie od samego początku istnienia naszego gabinetu posiadamy cyfrowy aparat RTG.

Wsku­tek naszego roz­woju zawo­do­wego konieczne oka­zało się wypo­sa­że­nie gabi­netu w nowe urzą­dze­nia. Pierwsi w powie­cie Nakiel­skim (w 2014 roku) zaku­pi­li­śmy apa­rat do zdjęć pan­to­mo­gra­ficz­nych by rów­nież jako pierwsi w powie­cie (w 2015 roku) zaku­pić tomo­graf dołą­cza­jąc do elity nie­licz­nych pol­skich gabi­ne­tów mogą­cych pochwa­lić się takim narzę­dziem dia­gno­stycz­nym. Dzięki temu moż­liwe jest roz­wią­za­nie na miej­scu wielu pro­ble­mów, z któ­rymi do tej pory pacjent musiał odwie­dzać kilka gabi­ne­tów. Obec­nie bez tomo­grafii niemoż­liwe jest lecze­nie implan­to­lo­giczne, nato­miast trudne eks­trak­cje, czy skom­pli­ko­wane lecze­nie kana­łowe stają się znacz­nie prost­sze po zobra­zo­wa­niu uzę­bie­nia w trój­wy­mia­rze.

KONTAKT

Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek: 10:00 – 18:00
wtorek: 10:00 – 18:00
środa: 9:30 – 19:00
czwartek: 10:00 – 18:00
piątek: 9:30 – 19:00

POTRZEBUJESZ FACHOWEJ POMOCY?

Napisz do nas!

© 2021 Chełkowscy stomatologia – Wszelkie prawa zastrzeżone