Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879
StartDlaczego my?OfertaO nasTechnologiaKontakt
Oferta

OFERTA

Protetyka

Pro­te­tyka to gałąź sto­ma­to­lo­gii, która zaj­muje się odbu­dową utra­co­nego zęba, grupy zębów lub poprawą ich este­tyki. To dzie­dzina zaj­mu­jąca się, tak jak orto­don­cja, przy­wra­ca­niem piękna uśmie­chu i piękna twa­rzy. To wła­śnie pro­te­tyka i orto­don­cja fascy­nują nas naj­bar­dziej. Poprawa funk­cji narządu żucia oraz przy­wró­ce­nie piękna, syme­trii i har­mo­nii twa­rzy, za któ­rymi idą suk­ces, zado­wo­le­nie z życia i zdro­wia są naszym celem i ambi­cją. We współ­pracy z wybit­nymi tech­ni­kami den­ty­stycz­nymi m.in. z Pozna­nia, Łodzi czy Madrytu zaj­mujemy się pro­jek­to­wa­niem uśmie­chu nie jedo­krot­nie z wyko­rzy­sta­niem lecze­nia orto­don­tycz­nego lub implan­to­lo­gicz­nego jako wstęp­nego etapu przed­pro­te­tycz­nego.

W ramach leczenia protetycznego wykonujemy:

 • Korony i mosty pełnoceramiczne

  Porcelanowe np. e.MAX

 • Korony i mosty na tlenku cyrkonu

  Np. LAVA 3M

 • Korony i mosty metaloporcelanowe
 • Wkłady i nakłady porcelanowe i kompozytowe

  Inlay, Onlay

 • Licówki pełnoceramiczne
 • Protezy szkieletowe

  Metalowe

 • Protezy akrylowe
 • Komfortowe protezy kombinowane
 • Protezy overdenture

  Oparte na implantach lub własnych korzeniach

 • Leczenie bruksizmu i dysfunkcji stawów, która objawia się między innymi zgrzytaniem zębami, pseudomigrenowym bólem głowy czy przeskakiwaniem szczęki podczas żucia

KONTAKT

Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek: 10:00 – 18:00
wtorek: 10:00 – 18:00
środa: 9:30 – 19:00
czwartek: 10:00 – 18:00
piątek: 9:30 – 19:00

POTRZEBUJESZ FACHOWEJ POMOCY?

Napisz do nas!

© 2021 Chełkowscy stomatologia – Wszelkie prawa zastrzeżone