Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879
StartDlaczego my?OfertaO nasTechnologiaKontakt
Oferta

OFERTA

Profilaktyka i higiena jamy ustnej

To pod­sta­wowy ale i za razem bar­dzo sze­roki dział sto­ma­to­lo­gii zaj­mu­jący się zapo­bie­ga­niem powsta­wa­nia próch­nicy.

Naszą misją jest uświa­da­mia­nie jak ważną rolę odgrywa pra­wi­dłowa higiena jamy ust­nej w pro­fi­lak­tyce próch­nicy i utrzy­ma­niu wyni­ków lecze­nia. Sta­ramy się objąć naszą opieką moż­li­wie jak naj­więk­szą ilość dzieci doko­nu­jąc regu­lar­nie prze­glą­dów w szko­łach i kcyń­skim przed­szkolu. Tę dzia­łal­ność chcemy w przy­szło­ści zna­cząco roz­wi­nąć

KONTAKT

Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek: 10:00 – 18:00
wtorek: 10:00 – 18:00
środa: 9:30 – 19:00
czwartek: 10:00 – 18:00
piątek: 9:30 – 19:00

POTRZEBUJESZ FACHOWEJ POMOCY?

Napisz do nas!

© 2021 Chełkowscy stomatologia – Wszelkie prawa zastrzeżone