Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879
StartDlaczego my?OfertaO nasTechnologiaKontakt
Oferta

OFERTA

Periodontologia

Perio­don­to­lo­gia to dzie­dzina sto­ma­to­lo­gii zaj­mu­jąca się roz­po­zna­wa­niem i lecze­niem cho­rób przy­zę­bia (dzią­seł i kości ota­cza­ja­cych zęby) oraz błony ślu­zo­wej jamy ust­nej.

Objawy cho­roby przy­zę­bia to:

 • Krwa­wie­nie dzią­seł
 • Obrzęk i ból dzią­seł

  Czę­sto koja­rzony z bólem zęba

 • Nadw­raż­li­wość zębów spo­wo­do­wana obna­że­niem korzeni
 • Nie­przy­jemny zapach z ust
 • Powsta­wa­nie szpar mię­dzy zębami w wyniku prze­miesz­cza­nia się zębów
 • roz­ch­wia­nie i osta­tecz­nie wypa­da­nie zębów

W naszym gabi­ne­cie szcze­gólną uwagę poświę­camy lecze­niu para­don­tozy gdyż pro­wa­dzi ona nie tylko do przed­wcze­snej utraty zębów ale sta­nowi poważny pro­blem zdro­wotny zwięk­sza­jąc ryzyko wystą­pie­nia zawału serca, poro­nie­nia, cho­rób płuc,wątroby, nerek.

Zabiegi jakie wyko­nu­jemy w naszym gabi­ne­cie to m.in.:

 • Usu­nię­cie kamie­nia nad- i pod­dzią­sło­wego
 • Kire­taż zamknięty, kire­taż otwarty
 • Korekty orto­don­tyczne
 • Usu­wa­nie nawi­sów nie­pra­wi­dłowo wyko­na­nych wypeł­nień, koron i mostów
 • Szy­no­wa­nie zębów
 • Zabiegi pła­towe, etc
 • Instruk­taż higieny
 • Far­ma­ko­te­ra­pia

W szcze­gól­nie skom­pli­ko­wa­nych przy­pad­kach współ­pra­cu­jemy ze zna­ko­mi­tymi perio­don­to­lo­gami od początku czu­wa­jąc nad pra­wi­dło­wym prze­bie­giem lecze­nia i utrzy­ma­niem wyni­ków lecze­nia.

KONTAKT

Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek: 10:00 – 18:00
wtorek: 10:00 – 18:00
środa: 9:30 – 19:00
czwartek: 10:00 – 18:00
piątek: 9:30 – 19:00

POTRZEBUJESZ FACHOWEJ POMOCY?

Napisz do nas!

© 2021 Chełkowscy stomatologia – Wszelkie prawa zastrzeżone