Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879
StartDlaczego my?OfertaO nasTechnologiaKontakt
Oferta

OFERTA

Ortodoncja dzieci, młodzieży i dorosłych

To nie­zwy­kłe jak współ­cze­sna orto­don­cja może wpły­nąć na życie i kom­fort czło­wieka. Dzi­siej­sza tech­no­lo­gia i wie­dza pozwala nie tylko na korektę poło­że­nia zębów ale rów­nież na poprawę funk­cji całego narządu odpo­wie­dzial­nego za żucie. Lecze­nie orto­don­tyczne zatem korzyst­nie wpływa nie tylko na nasz wygląd i poczu­cie war­to­ści ale przy­wra­ca­jąc wspo­mnianą już pra­wi­dłową funk­cję zmniej­sza ten­den­cję do próch­nicy, odkła­da­nia się kamie­nia i wystę­po­wa­nia para­don­tozy. Dzięki tej dzie­dzi­nie moż­liwe jest rów­nież zni­we­lo­wa­nie wady wymowy.

Zakres usług w ramach ortodoncji:

  • Leczenie aparatami ruchomymi

    Głównie dotyczy dzieci i młodzieży

  • Leczenie aparatami stałymi

    Metalowymi lub estetycznymi porcelanowymi

  • Ortodontyczne wydłużenie koron
  • Przygotowanie ortodontyczne do leczenia kompleksowego

    Przedprotetyczne, przedimplantacyjne

Dzieci

Zad­ba­nie o zdro­wie mło­dego czło­wieka nie należy do rze­czy łatwych, wszech­obecny prze­kaz mar­ke­tin­gowy nie zawsze pro­muje wła­ściwe pro­dukty i nawyki żywie­niowe. Prze­kłada się to na stan zębów i kon­dy­cję jamy ust­nej.

Młodzież

W ciągu ostat­nich 15 lat podej­ście pol­skiej mło­dzieży do orto­don­cji ewo­lu­owało. Posia­da­nie pięk­nego, zdro­wego uśmie­chu to dla wielu mło­dych osób powód do dumy. Dla­tego też nasze gabi­nety odwie­dza coraz więk­sza grupa mło­dzieży.

Dorośli

Orto­don­cja tylko dla dzieci i mło­dzieży? Nic bar­dziej myl­nego. Współ­cze­śni ludzie żyją prze­cież coraz dłu­żej. Pra­wi­dłowy zgryz może w istotny spo­sób wpły­wać na jakość życia i pomóc w pro­fi­lak­tyce higieny jamy ust­nej.

Seniorzy

Zabiegi orto­don­tyczne u pacjen­tów powy­żej 60 roku życia mogą pomóc w dopa­so­wa­niu sztucz­nej szczęki lub też dać pod­stawy do lecze­nie pro­te­tycz­nego i implan­to­lo­gicz­nego.

KONTAKT

Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek: 10:00 – 18:00
wtorek: 10:00 – 18:00
środa: 9:30 – 19:00
czwartek: 10:00 – 18:00
piątek: 9:30 – 19:00

POTRZEBUJESZ FACHOWEJ POMOCY?

Napisz do nas!

© 2021 Chełkowscy stomatologia – Wszelkie prawa zastrzeżone