Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879
StartDlaczego my?OfertaO nasTechnologiaKontakt
Oferta

OFERTA

Implanty

Implanty są obec­nie naj­no­wo­cze­śniej­szą i naj­wy­god­niej­szą formą odbu­dowy bra­ków zębo­wych, pozwa­la­jącą na uzy­ska­nie este­tyki i kom­fortu odpo­wia­da­ją­cego zębom wła­snym.

Implant sto­ma­to­lo­giczny wyko­nany jest z tytanu, ma on kształt małej śrubki o spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej powierzchni umoż­li­wia­ją­cej oste­oin­te­gra­cję (zrost z kością). Implant zostaje umiesz­czony w kości szczęki bądź żuchwy, gdzie speł­nia funk­cję sztucz­nego korze­nia zęba.

Dzięki implantom możliwe jest:

  • Odbudowanie braku pojedynczego zęba

    Wykonanie korony na implancie

  • Odbudowanie większej ilości zębów

    Wykonanie koron i mostów na implantach

  • Wsparcie protez na implantach

    Dzięki czemu znacząco zwiększamy komfort ich użytkowania

Wszyst­kie zabiegi poprze­dzone są dokład­nym wywia­dem z pacjen­tem, okre­śle­niem potrzeb oraz dia­gno­styką tomo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej dostęp­nej na miej­scu w naszym gabi­ne­cie.

KONTAKT

Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek: 10:00 – 18:00
wtorek: 10:00 – 18:00
środa: 9:30 – 19:00
czwartek: 10:00 – 18:00
piątek: 9:30 – 19:00

POTRZEBUJESZ FACHOWEJ POMOCY?

Napisz do nas!

© 2021 Chełkowscy stomatologia – Wszelkie prawa zastrzeżone