Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879
StartDlaczego my?OfertaO nasTechnologiaKontakt
Oferta

OFERTA

Stomatologia estetyczna

Głów­nym zada­niem sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej jest zapo­bie­ga­nie i lecze­nie naj­bar­dziej roz­po­wszech­nio­nej cho­roby zębów, jaką jest próch­nica.

W ramach sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej i este­tycz­nej wyko­nu­jemy mię­dzy innymi:

 • Wypeł­nie­nia kom­po­zy­towe świa­tło­utwar­dzalne i che­mo­utwar­dzalne
 • Wybie­la­nie zębów
 • Usu­wa­nie trwa­łych prze­bar­wień szkliwa nie­próch­ni­co­wego pocho­dze­nia

  Sys­tem ICON

 • Odbu­dowę zębów po lecze­niu kana­ło­wym

  Włókna szklane

 • Nakłady (onlay) kom­po­zy­towe lub por­ce­la­nowe
 • Licówki
 • Korektę orto­dontczną jako ele­ment lecze­nia kom­plek­so­wego
 • Lecze­nie nadw­raż­li­wo­ści zębów
 • Pro­fiak­tyka próch­nicy

  Lako­wa­nie, lakie­ro­wa­nie, instruk­taż

Lecząc próch­nicę i jej efekty naj­czę­ściej sto­su­jemy wypeł­nie­nia kom­po­zy­towe, jeżeli nie jest konieczne zasto­so­wa­nie roz­wią­zań pro­te­tycz­nych (tj. koron, mostów etc.). Nowo­cze­sne wypeł­nie­nia kom­po­zy­towe gwa­ran­tują dobre efekty este­tyczne i trwa­łość na ok 4 - 7 lat.

KONTAKT

Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek: 10:00 – 18:00
wtorek: 10:00 – 18:00
środa: 9:30 – 19:00
czwartek: 10:00 – 18:00
piątek: 9:30 – 19:00

POTRZEBUJESZ FACHOWEJ POMOCY?

Napisz do nas!

© 2021 Chełkowscy stomatologia – Wszelkie prawa zastrzeżone