Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879
StartDlaczego my?OfertaO nasTechnologiaKontakt
Oferta

OFERTA

Endodoncja - leczenie kanałowe

W przy­padku zna­czą­cego znisz­cze­nia tka­nek zęba docho­dzi do powi­kła­nia w postaci zapa­le­nia mia­zgi czyli tkanki znaj­du­ją­cej się wewnątrz zęba a zawie­ra­ją­cej naczy­nia krwio­no­śne i nerwy. Stan ten nie­jed­no­krot­nie obja­wia się bólem i obrzę­kiem. Jeśli chcemy unik­nąć utraty zęba przy­czy­no­wego to z pomocą przy­cho­dzą nam pro­ce­dury z zakresu endo­don­cji. Zabiegi wyko­ny­wane są w znie­czu­le­niu miej­sco­wym i w związku z tym są bez­bo­le­sne. W celu jak naj­do­kład­niej­szego prze­pro­wa­dze­nia lecze­nia uży­wamy naj­no­wo­cze­śniej­szego dostęp­nego sprzętu a w trud­niej­szych przy­pad­kach wspie­ramy się tomo­gra­fią kom­pu­te­rową (zdję­ciem 3D) i mikro­sko­pem zabie­go­wym.

Dzięki moc­nemu wspar­ciu tech­no­lo­gicz­nemu, jakie zapew­niają posia­dane przez nas liczne urzą­dze­nia, możemy zapew­nić lecze­nie na naj­wyż­szym świa­to­wym pozio­mie.

KONTAKT

Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek: 10:00 – 18:00
wtorek: 10:00 – 18:00
środa: 9:30 – 19:00
czwartek: 10:00 – 18:00
piątek: 9:30 – 19:00

POTRZEBUJESZ FACHOWEJ POMOCY?

Napisz do nas!

© 2021 Chełkowscy stomatologia – Wszelkie prawa zastrzeżone