Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879
StartDlaczego my?OfertaO nasTechnologiaKontakt
Oferta

OFERTA

Chirurgia stomatologiczna

Naj­częst­szym zabie­giem chi­rur­gicz­nym w sto­ma­to­lo­gii jest zabieg eks­trak­cji czyli usu­nię­cia zęba. Należy jed­nak pamię­tać, że utrata nawet poje­dyn­czego zęba jest zda­rze­niem, które nie pozo­staje bez wpływu na nasze uzę­bie­nie. Warto na tym eta­pie zasta­no­wić się nad odbu­dową cią­gło­ści łuku zębo­wego gdyż możemy w trak­cie zabiegu przy­go­to­wać miej­sce po usu­nię­tym zębie do przy­szłego zabiegu pro­te­tycz­nego w tym implantopro­te­tycz­nego.

Wyko­ny­wane przez nas zabiegi w ramach chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej:

  • Usu­wa­nie zębów sta­łych i mlecz­nych
  • Resek­cje wierz­choł­ków korzeni
  • Przy­go­to­wa­nie jamy ust­nej przed lecze­niem pro­te­tycz­nym
  • Zamy­ka­nie połą­cze­nia ust­no­-za­to­ko­wego
  • Uzu­peł­nia­nie ubyt­ków kost­nych pre­pa­ra­tem kościo­za­stęp­czym
  • Podnie­sie­nie dna zatoki
  • Chi­rur­giczne lecze­nie cho­rób przy­zę­bia

    Zabiegi pła­towe

KONTAKT

Nowa 15 E, 89-240 Kcyniakcynia.gabinet@gmail.com502-399-50052-38-41-879

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek: 10:00 – 18:00
wtorek: 10:00 – 18:00
środa: 9:30 – 19:00
czwartek: 10:00 – 18:00
piątek: 9:30 – 19:00

POTRZEBUJESZ FACHOWEJ POMOCY?

Napisz do nas!

© 2021 Chełkowscy stomatologia – Wszelkie prawa zastrzeżone